pomi nawigacj »
 

http://www.benefitsystems.pl

Regulamin

Regulamin Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

 • Kryta Pływalnia , zwana dalej pływalnią, jest obiektem Powiatu Suskiego.
 • Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 - 22.00.
 • Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 • Zajęcia na basenie mogą się odbywać tylko w obecności ratowników WOPR zatrudnionych przez pływalnię w Suchej Beskidzkiej.
 • Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze ( klapki).
 • Pasek kodujący pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po wyjściu.
 • Za rzeczy pozostawione w szafkach i szatniach zbiorowych kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 • Korzystających z basenów i zjeżdżalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz czepka.
 • Zabrania się używania do kąpieli strojów wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych /plażowych/.
 • Każdego korzystającego z basenów obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik.
 • W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 • Na hali basenowej z uwagi na śliską posadzkę należy zachować szczególną ostrożność.
 • Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom dyżurujących ratowników, pełniących funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej i pomieszczeń przynależnych.
 • Na sygnał dźwiękowy ( syrena, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający z basenów winni natychmiast wyjść z wody.
 • Korzystający ze zjeżdżalni podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom w/w urządzenia.
 • Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem.
 • Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego harmonogramu.

 

 

II. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

 • Osoby prowadzące zajęcia obowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.
 • Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 • Opiekunowie lub prowadzący zajęcia obowiązani są przybyć z grupą do hali basenowej i zgłosić rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi.
 • Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 • Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grupę porządku

i regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.

 • Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.
 • Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej uczestnika zajęć, wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
 • Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki

i ratowniczy.

 • W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.


III. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI W OBRĘBIE HALI BASENOWEJ

 

 • Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i nie zatrudnionych po godzinach działalności pływalni.
 • Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu, z chorobami skóry lub ranami otwartymi.
 • Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora, opiekuna grupy (grupy zorganizowane młodzieży szkolnej).

 

 • Zabrania się korzystającym z basenów:
 • wchodzić do wody uczestnikom zajęć grupowych, bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia
 • biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu,
 • krzyczeć i hałasować,
 • chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć
 • siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory
 • załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych
 • jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli
 • używać wulgarnych słów
 • zaśmiecać teren pływalni
 • używać środków kosmetycznych w szklanych pojemnikach
 • Zabrania się spożywania posiłków poza obrębem kawiarni
 • Wobiekcie krytej pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i korzystania z e-papierosów.
 • Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie krytej pływalni !!!
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie pływalni.

 

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
 • Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy i dyżurni ratownicy.
 • Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu i innych urządzeń.
 • Osoby z w/w schorzeniami korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
 • Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu pływalni, o których powiadomiła klientów w sposób określony w pkt 48.

 

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
 • Pływalnia prowadzi zajęcia nauki pływania dla osób indywidualnych poprzez instruktorów współpracujących z pływalnią.
 • Instruktorzy chcący prowadzić zajęcia nauki pływania na swój rachunek, jak również zajęcia aqua-aerobicu, zajęcia w wodzie w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osób w ramach rehabilitacji po urazach i leczeniu szpitalnym winni uzyskać pisemną zgodę Dyrektora Pływalni oraz wykupić bilet instruktorski.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów.
 • Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 • Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek kodujący lub kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 80 zł.
 • Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z pływalni.
  • O przerwach w funkcjonowaniu pływalni kierownictwo obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wejściowych pływalni.
  • Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie pływalni lub wpisywać do zeszytu skarg i wniosków znajdującego się w kasie pływalni.
  • Użytkownicy pływalni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania jego postanowień.
  • Regulamin wchodzi w życie 8 września 2019 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.
 
 
« powr鏒|drukuj


http://www.fitprofit.pl/ http://www.benefitsystems.pl http://www.oksystem.pl/