pomi nawigacj »
 

http://www.oksystem.pl/

RODO

OBOWI╴EK INFORMACYJNY


1.Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest : Kryta P造walnia w Suchej Beskidzkiej, ul. Zielona 1, 34-200cha Beskidzka dalej zwany „Administratorem”.

2.Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafa Andrzejewski e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel: 504976690

3.Dane osobowe s przetwarzane w celu:

-wystawienia faktury (podstawa z art.6 ust.1 lit.c RODO),
-zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO),
-obs逝gi systemu Makowska Karta Rodzinna, BenefitSystems, Vanitystyle, OK. System (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO)
-obs逝gi karnet闚 (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO),
-obs逝gi projekt闚: „安iadczenie us逝g sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszka鎍闚 Suchej Beskidzkiej”, „安iadczenie us逝g sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszka鎍闚 Gminy Budz闚”, „Razem sp璠zamy czas” „Aktywnie wypoczywam” (podstawa z art.6 ust.1 lit.b, c RODO),
-w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt闚, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO w zw. z art.7.ust.3 RODO),

4.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust 1 lit. b ,c, RODO

5.Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Pa雟twa dane osobowe mog by przekazywane do podmiot闚, kt鏎e przetwarzaj Pa雟twa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj帷e).

6.Okres przez kt鏎y Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane: b璠ziemy przetwarza Twoje dane nie d逝瞠j ni to konieczne.
-na potrzeby rachunkowo軼i oraz ze wzgl璠闚 podatkowych, b璠ziemy je przetwarza tak d逝go jak b璠ziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepis闚 jest to okres 5 lat liczonych od ko鎍a roku kalendarzowego, w kt鏎ym powsta obowi您ek podatkowy
- je瞠li dane osobowe b璠 przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszcze (w tym w post瘼owaniach windykacyjnych) b璠ziemy je mogli przetwarza w tym celu przez okres przedawnienia roszcze zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
-po zrealizowaniu celu pierwotnego dla kt鏎ego zosta造 zebrane (np. realizacja umowy) (przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy), b璠 przetwarzane dla cel闚 archiwalnych przez okres zgodny z obowi您uj帷ymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezb璠ny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7.Informujemy, i maj Pa雟two prawo do:
1)dost瘼u do Pa雟twa danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3)wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4)pisemnego, umotywowanego 膨dania zaprzestania przetwarzania Pa雟twa danych ze wzgl璠u na Pa雟twa szczeg鏊n sytuacj;

5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa雟twa danych gdy Administrator zamierza je przetwarza w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pa雟twa danych osobowych innemu administratorowi danych;

6)uzyskania wyczerpuj帷ej informacji dot.:
a)wyst瘼owania Pa雟twa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b)celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c)stanu od kiedy przetwarza si Pa雟twa dane w zbiorze;
d)ewentualnym 廝鏚le pozyskania danych;
e)udost瘼niania Pa雟twa danych, a w szczeg鏊no軼i informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc闚, kt鏎ym dane te s udost瘼niane.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierowa 膨danie pod adres email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.

Prosz pami皻a, 瞠 przed realizacj Pani/Pana uprawnie b璠ziemy si musieli upewni, 瞠 Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Pani/Pana zidentyfikowa.

8.Podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do :
1)wystawienia faktury
2)obs逝gi kart: Makowska Karta Rodzinna, BenefitSystems, Vanitystyle, OK. System
3)obs逝gi projekt闚: „安iadczenie us逝g sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszka鎍闚 Suchej Beskidzkiej”, „安iadczenie us逝g sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszka鎍闚 Gminy Budz闚”, „Razem sp璠zamy czas” (mieszka鎍y Gminy Zembrzyce), „Aktywnie wypoczywam” (mieszka鎍y Gminy Stryszawa) Pa雟twa dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zar闚no w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wi捫e si to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem. 
 
« powr鏒|drukuj


http://www.fitprofit.pl/ http://www.benefitsystems.pl http://www.oksystem.pl/